Kontakt i Rachunki Bankowe

Urząd Miasta Oleśnica


Rynek Ratusz
56-400 Oleśnica
http://www.olesnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
http://bip.um.olesnica.pl
e-mail: ratusz@olesnica.pl

Kancelaria: kancelaria@um.olesnica.pl
Centrala, tel. 071 79 821 00
Sekretariat, tel. 071 79 821 03 fax 071 79 821 08

Rachunki bankowe Urzędu Miasta

Wpłaty z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zbycia praw majątkowych,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
60 9584 0008 2001 0000 0055 0024

Wpłaty z tytułu:
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego i leśnego,
- podatku od środków transportu,
- opłaty od posiadania psa,
- zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłaty za udostępnienie danych osobowych
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
02 9584 0008 2001 0000 0055 0001

Wpłaty z tytułu wadium w ramach przetargu organizowanego przez UM należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
18 9584 0008 2001 0000 0055 0004

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
44 9584 0008 2001 0000 0055 0021

Wpłaty z tytułu:
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- dotacji,
- subwencji
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
87 9584 0008 2001 0000 0055 0023

Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy
Miasto Oleśnica, Rynek Ratusz, 56-400 Oleśnica, w tytule podając opłata za gospodarowanie odpadami – kwartał _ /_ _ _ _r.


Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP