Imprezy masowe

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowa ustawa  o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U.  2009 nr 62 poz. 504).

Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2009r. Dz. U. Nr 62, poz. 504) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić:

 • do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy,  z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 • do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. 
 • do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej);
 • Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator załącza:

 1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz  z jego opisem, zawierający:
  1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu  i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  4. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 2. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia  w miejscu i w czasie imprezy masowej,  (w/w instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej);
 3. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
 4. informację o:
  1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  4. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
  5. sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej  – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
  6. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;
  7. odpłatności za wstęp na imprezę;
  8. powiadomieniu:
   - Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
   - Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 5. opinie: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. 

  UWAGA!
  Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy.

Opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej :
Od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł
Zgodnie z tą regulacją opłacie skarbowej nie będą podlegały między innymi: podania (żądania, wnioski, zażalenia, odwołania) i załączniki do podań, weksle i dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.
Ponadto zgodnie z nową ustawą zmienił się sposób wnoszenia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • bezgotówkowo na rachunek bankowy

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy:
Burmistrz Oleśnicy wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Kontrola imprez:
W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Oleśnicy, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Miasta wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

Przepisy karne:
Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Szczegółowych wyjaśnień o warunkach przeprowadzenia imprezy masowej, a także  o informacjach jakie należy podać oraz o dokumentacji jaką należy przedłożyć, by uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, udziela Małgorzata Panek, tel. (+48 71) 79 82 170, e-mail: m.panek@um.olesnica.pl.


Bezpieczeństwo
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP