Oleśnicki Budżet Obywatelski

OLEŚNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

 

Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet gminy, decydując o przeznaczaniu określonej części środków publicznych na realizację wybranych do realizacji przez samych siebie zadań własnych Miasta.

 

Budżet obywatelski  ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania Miastem, łączenie elementów demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej oraz bezpośrednie współdecydowanie o sprawach gminy.

 

Budżety obywatelskie wprowadzane są w oparciu o artykuł 5a Ustawy o samorządzie

gminnym, na mocy którego w wypadkach przewidzianych Ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy na jej terytorium mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami. Zasady i tryb ich przeprowadzania określa stosowna uchwała rady gminy. Należy wyraźnie podkreślić, że budżet obywatelski, jako pewna idea, nie jest tożsamy z konsultacjami społecznymi, które z zasady nie mają charakteru wiążącego dla władz.

 

Przyjęło się, że w przypadku procesu budżetu obywatelskiego  władze gminy deklarują, iż decyzje mieszkańców zostaną przez nie uznane za wiążące. Takie rozwiązanie ma wyłącznie charakter umowy społecznej, zawartej pomiędzy władzami a mieszkańcami.

 

OLEŚNICKI BUDŻET OBYWATELSKI – UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY

 

Realizując powyższą ideę władze Miasta Oleśnicy zapraszają mieszkańców do współdecydowania o przeznaczeniu części środków publicznych w roku 2019 w ramach projektu pod nazwą: „ Oleśnicki Budżet Obywatelski”. Uchwała Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 roku” dostępna jest tutaj .

ZGŁOSZENIA ZADAŃ DO REALIZACJI

 

Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych gminy – Miasta Oleśnicy oraz wydatków na realizację zadań, które gmina może ponieść na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Oleśnicy.

 Zgłoszenie zadania, o którym mowa powyżej wymaga poparcia co najmniej 15 mieszkańców Miasta Oleśnicy. Wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie dostępny jest tutaj .

 

Zgłaszane zadanie w celu wstępnej weryfikacji, czy spełnia kryteria Uchwały Rady Miasta, konsultowane jest z wyznaczonymi przez Burmistrza Miasta Oleśnicy pracownikami Urzędu Miasta Oleśnicy, co odnotowywane jest na formularzu zgłoszenia.

 

 Zadania należy zgłaszać na formularzu według wzoru, który dostępny jest tutaj  można pobrać go także z Punktu Informacyjnego lub Sekretariatu Urzędu Miasta Oleśnicy.

Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkową kosztów jego realizacji, jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji dokonać.

 

Formularze zgłoszenia zadań składa się w Urzędzie Miasta Oleśnicy. Termin zgłaszania zadań do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2019 mija 31 sierpnia 2018 r.

 

 

 

GŁOSOWANIE

 

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie głosowania elektronicznego w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl wyłącznie dla mieszkańców Miasta Oleśnicy.

Burmistrz Miasta Oleśnicy wyznaczy punkty z dostępem do Internetu w miejskich jednostkach organizacyjnych, w których mieszkańcy mogą wziąć udział w głosowaniu i uzyskać niezbędne informacje na temat techniki głosowania.

 

 Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz na jedno wybrane zadanie.

 

 

 Na internetowej karcie do głosowania podaje się tytuły zadań, skrócony opis zadania, szacunkowy koszt ich realizacji, informację o sposobie głosowania.

 Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku przy wybranym jednym zadaniu na internetowej karcie do głosowania.

 Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, to głos jest nieważny.

 

Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów oddanych na każde ze zgłoszonych zadań, przy czym oddane głosy grupuje się według poniższych zasad:

1)  zadania, których szacowany koszt mieście się w przedziale powyżej 100.000 zł do 150.000 zł włącznie, łączna kwota przeznaczona na tę grupę - do 300.000 zł;

2) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 100.000 zł włącznie, łączna  kwota przeznaczona na tę grupę – do 240.000 zł;

3) zadania, których szacowany koszt mieści się w przedziale od 1 zł do 60.000 zł włącznie i dotyczą, w szczególności, wydarzeń kulturalnych, społecznych, patriotycznych, sportowych, łączna kwota przeznaczona na tę grupę – do 60.000 zł.

 

 Niewykorzystane wskutek głosowania środki z kwoty 600.000 zł przeznacza się w projekcie budżetu 2019 na inne inicjatywy lokalne.

 

 Realizacja zadań wskazanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego nastąpi po uchwaleniu budżetu Miasta Oleśnicy na rok 2019 przez Radę Miasta Oleśnicy.

 

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE

 

 

Niezbędne informacje na temat Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego udzielane są przez Skarbnika Miasta Oleśnicy, numer tel. 71-798-21-30. 

 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP