E-oświata

 

Procedura rejestracji na portalu rodzica/dziecka

W celu korzystania z funkcjonalności elektronicznego dostępu do informacji o uczniu należy na portalu o adresie http://www.e-oswiata.olesnica.pl/ jednorazowo wypełnić formularz zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

1.   Na stronie głównej Portalu Informacyjno-Edukacyjnego dostępny jest  formularz rejestracji dla rodziców i uczniów.

 Po kliknięciu  na przycisk  Rejestracja osoba zainteresowana możliwością korzystania z portalu jest poproszona o podanie następujących danych: 

  • imienia i nazwiska,
  • numeru PESEL,
  • adresu e-mail,
  • imion, nazwisk i numerów PESEL swoich dzieci, e-mail dziecka
  • potwierdzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe, oprócz e-maila dziecka oraz potwierdzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 

Po wypełnieniu pól i potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kliknąć na przycisk  „zarejestruj”

2. Wychowawca po otrzymaniu informacji o fakcie zgłoszenia rejestracji przez rodzica, po pozytywnej weryfikacji danych, akceptuje zgłoszenie. 

3. Dostęp rodzica do portalu jest aktywowany po wykonaniu akceptacji zgłoszenia przez pierwszego wychowawcę. Na podany adres e-mail rodzic otrzymuje informację z  danymi dostępowymi (login i hasło). Hasło to po pierwszym zalogowaniu się do portalu należy zmienić.  

4.  Każdy z wychowawców aktywuje dostęp do zasobów systemu związanych z dzieckiem rodzica tylko w zakresie swojego oddziału (rodzic będzie uzyskiwał dostęp do informacji o dzieciach gdy kolejni wychowawcy aktywują dostęp) .

5.  Po otrzymaniu dostępu do portalu i zalogowaniu się, rodzic może wypełnić wniosek o dostęp do danych kolejnych dzieci (np. rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej).

6.  Rodzic jednorazowo rejestruje się na portalu w celu uzyskiwania  informacji dotyczących zgłoszonych dzieci przez cały okres nauki dziecka – od przedszkola do gimnazjum. 

7. Uczeń sam może wykonać rejestrację  do portalu wypełniając odpowiedni formularz (przycisk  „rejestracja ucznia”) a następnie wydrukować dokument potwierdzający zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, który po podpisaniu przez rodzica/opiekuna należy dostarczyć wychowawcy. 

8. Dostęp ucznia na portalu będzie aktywowany przez wychowawcę: 

- po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka , 

- lub po wypełnieniu (po zalogowaniu się rodzica do portalu) odpowiedniego formularza, 

- lub, jeżeli podczas rejestracji rodzica (wypełnianiu formularza) zostanie podany adres e-mail dziecka i potwierdzona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 

Otwórz Portal Edukacyjny Miasta Oleśnica


Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP