Ogłoszenie o konkursie na realizację programu szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka HPV wśród dziewcząt w wieku 13 lat, uczęszczających do oleśnickich szkół.

Działając na podstawie z art. 7 ust.1 i art. 48 ust 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, ze zm.) i art. 114 ust. 1 pkt 1, ust 2, art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza:

konkurs na realizację programu szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka HPV wśród dziewcząt w wieku 13 lat, uczęszczających do oleśnickich szkół, przyjętego Uchwałą XXXI/252/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Miasta Oleśnicy na lata 2017-2019 o nazwie: „Program szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)”.

1. Przedmiotem programu jest:
1.1 . Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej  wśród szczepionych dziewcząt oraz ich rodziców, na terenie oleśnickich szkół w terminie poprzedzającym wykonanie badań kwalifikacyjnych do szczepienia.
1.2. Wykonanie kwalifikacyjnego badania lekarskiego przed szczepieniem.
1.3. Wykonanie 3 krotnego szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi HPV wraz z zakupem szczepionki.

1.4. Program musi być przeprowadzony zgodnie z zapisami uchwały Uchwałą XXXI/252/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Miasta Oleśnicy na lata 2017-2019 o nazwie: „Program szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)”.

1.5. Termin realizacji programu: od dnia podpisania umowy do dnia 28 grudnia 2018 r.

1.6. Szacowana liczba uczestników zadania: 181 osób.

2. Wymagania stawiane kandydatom, niezbędne do realizacji programu:

2.1. Prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym (w załączeniu).

2.2. Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.), które zrealizują programu poprzez zapewnienie:

- co najmniej 1 lekarza spełniającego warunki Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie udzielania świadczeń z dziedziny poz,

- co najmniej 1 pielęgniarkę poz z uprawnieniami do wykonania szczepień,

- personel do obsługi organizacyjnej programu odpowiedzialnej za rejestrację pacjentów, prowadzenie bazy danych.

- dostępność do świadczeń codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku  od godz. 8.00 – 18.00, w punktach szczepień zlokalizowanych na terenie miasta Oleśnicy.

- wyposażenie gabinetu lekarskiego i gabinetu szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Terminy i warunki składania ofert:

 - Oferty z napisem „Szczepienia Profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV” należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy, 56-400 Oleśnica Rynek – Ratusz, w terminie do dnia 19 marca 2018 roku, do godz.16.00.
Zamawiający informuje, że oferty złożone po terminie zostaną odrzucone w postępowaniu konkursowym.

4. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

a) Formularz  ofertowy będący załącznikiem nr 1 do ogłoszenia  wraz z dołączonymi,

poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów:

b) Kopię wypisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w

art. 106 w związku z art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.).

 – zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,

c) Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie opinii dotyczącej spełnienia warunków higieniczno-sanitarnych odnośnie punktów szczepień lub gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, w którym będzie realizowany program.

d) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania

udzielania świadczeń zdrowotnych.

e) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe personelu przewidzianego do realizacji programu zgodnie z wymaganiami w pkt 2.2. ogłoszenia.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia  oferty lub wyjaśnień dotyczących dokumentów ofertowych.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie zamawiającego, w ciągu 7 dni od terminu określonego dla ich złożenia.
7. Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty po zakończeniu konkursu.

8. Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 40 000 zł. 

9. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, oferujących wykonanie przedmiotu zamówienia w całości przyjmując za najkorzystniejszą , ofertę z najniższą ceną jednostkową brutto określającą  koszt wykonania 3-krotnego szczepienia  jednej osoby.

10. Burmistrz Miasta Oleśnicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zmiany terminu składania ofert.

11. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy  Gminą Miasto Oleśnica  a Realizatorem.

 

12. Warunki płatności:

12.1. Pełne wynagrodzenie za przeprowadzenie programu zostanie określone jako iloczyn osób zaszczepionych i ceny ofertowej.

Wynagrodzenie będzie obejmowało wszystkie działania określone w pkt 1 ogłoszenia.

12.2 . Szczegółowe warunki płatności zostaną określone w umowie.

Zamawiający planuje przekazanie środków w dwóch transzach:

 - I transza - 50% wynagrodzenia całkowitego po zakwalifikowaniu i określeniu konkretnej liczby uczestników i przedłożeniu sprawozdania zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

 - II transza po podaniu trzeciej dawki szczepionki i  przedłożeniu sprawozdania.

12.3. Fakturę końcową należy przedłożyć najpóźniej do dnia 28 grudnia 2018 r.

12.4. Do rozliczenia faktury VAT/rachunku z Zamawiającym należy dołączyć szczegółową informację z wykonania świadczenia zdrowotnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP