Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 13.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2017 rok:
a) omówienie wykonania budżetu Miasta Oleśnicy,
b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Oleśnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2017 rok – Burmistrz Michał Kołaciński,
c) opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o wykonaniu budżetu za 2017 rok – Przewodniczący Komisji stałych Rady,
d) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy za 2017 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Bielański,
e) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Oleśnicy – Przewodniczący Rady Miasta Wiesław Piechówka,
f) dyskusja,
g) rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2017 rok,
h) rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Oleśnicy z tytułu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2017 rok.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oleśnicy na II półrocze 2018 roku.
6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
7. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Oleśnica,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Moniuszki w Oleśnicy,
c) zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Nowowiejskiej, Północnej, Malinowskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wądoły w Oleśnicy,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica w Oleśnicy,
f) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Oleśnica,
g) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,
h) zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
i) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania,
j) ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród,
k) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
l) określenia jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,
m) powołania Komisji doraźnej Rady Miasta Oleśnicy do spraw opracowania projektu zmian Statutu Gminy Miasto Oleśnica,
n) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2019 roku”,
o) zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
p) zmian budżetu na 2018 rok.
9. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XLII/369/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r. o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Oleśnicy, obręb Rataje, w rejonie ulic Kusocińskiego – Malinowskiego i podjęcie uchwały.
10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
13. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP