Komunikat w sprawie wymiany źródeł ogrzewania

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu, planowane jest uruchomienie programu pn.: “Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntową termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. W chwili obecnej nie jest jeszcze znany zakres programu oraz sposób jego realizacji.

W związku z tym WFOŚiGW we Wrocławiu zakończył nabór wniosków składanych w ramach programu priorytetowego pn.: “Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” .

W efekcie również Urząd Miasta Oleśnicy zmuszony jest zakończyć nabór wniosków w ramach tego programu.

Kwestię regulowała Uchwała Nr XXXVI/308/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2017 r., zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/340/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. Realizacja powyższej uchwały uzależniona była od środków finansowych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zgodnie z brzmieniem dotychczasowej uchwały, kolejnym terminem przyjmowania wniosków na wymianę źródeł ogrzewania był dzień 30 czerwca 2018 r. Decyzja o zakończeniu przyjmowania wniosków przez WFOŚiGW jest zatem niekorzystna dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski nieobjęte dofinansowaniem po 31 marca 2018 r.

W związku z zaistnieniem niezależnej od miasta sytuacji, burmistrz Oleśnicy postanowił objąć finansowaniem pozytywnie rozpatrzone wnioski złożone przez mieszkańców w okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. bezpośrednio z budżetu miasta.

Zgodnie z przygotowanym wskutek wyżej wymienionych przyczyn projektem uchwały nie będzie możliwe przyjmowanie kolejnych wniosków w ostatnim terminie wskazanym w dotychczasowej regulacji, tj. do 30 września 2018 r.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP