• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Raport o stanie Miasta Oleśnicy za 2019 rok

Raport o stanie Miasta Oleśnicy za 2019 rok

15 Maja 2020

Przekazujemy Państwu raport o stanie Miasta Oleśnicy za 2019 rok. Dokument powstał zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzedzającym jego opracowanie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z przepisami przedkładany jest Radzie Miasta corocznie do 31 maja.

Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W tym roku sesja dotycząca absolutorium i raportu odbędzie się w czerwcu, o dokładnej dacie i miejscu obrad poinformuje Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy.

  • W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  • W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym powyżej, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Burmistrz Oleśnicy

Jan Bronś

RAPORT O STANIE MIASTA OLEŚNICY ZA 2019 ROK

RAPORT

do góry