• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Wgląd do projektu miejscowego planu zagospodarowania (..)

Wgląd do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej

20 Września 2022

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej w Oleśnicy. 

AB. 6721.1.2021                               

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), a także art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXIII/250/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej w Oleśnicy, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Polnej, Niemieckiej i Europejskiej w Oleśnicy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.09.2022 r. do 27.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oleśnicy, Rynek – Ratusz, pok. 312, w godz. od 8:00 do 15:00. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu będą to mogły zrobić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: https://idumolesnica.bip.gov.pl w zakładce: „Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” lub po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: (71) 79-82-167 lub kierując prośbę o umówienie wizyty na adres e-mail: m.cielibala-feliks@um.olesnica.pl

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się w dniu: 14.10.2022 r. o godz. 10:00.

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej: https://idumolesnica.bip.gov.pl/ w zakładce: „Zagospodarowanie przestrzenne/ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” w odnośniku dotyczącym przedmiotowego planu, nie później niż dzień przed dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Oleśnicy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2022 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres: m.cielibala-feliks@um.olesnica.pl

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zmianami), w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miasta Oleśnicy przy ul. Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie.

Burmistrz Jan Bronś

do góry