• język migowy
  • BIP

Infrastruktura

Infrastruktura miejska grafika

Infrastruktura miejska

  • Tereny Zielone: 6 parków
  • Placówki Służby Zdrowia: 1 szpital, 6 przychodni, 1 stacja pogotowia, 20 aptek.
  • Edukacja: Żłobki 13, Przedszkola 18, Szkoły podstawowe 9, Licea Technika Szkoły Zawodowe 16

Infrastruktura drogowa grafika

Infrastruktura drogowa

  • Drogi gminne w powiecie - o nawierzchni twardej 347,9 km, w tym o nawierzchni twardej ulepszonej 317,8 km,
  • Drogi powiatowe o nawierzchni twardej 452,7 km, w tym o nawierzchni twardej ulepszonej 449,4 km.
  • Droga Krajowa - Droga ekspresowa S8
  • Wojewódzka - Droga Wojewódzka 451, Droga wojewódzka 340, Droga wojewódzka 368, Droga wojewódzka 373

Infrastruktura techniczna grafika

Infrastruktura techniczna

 

Sieć wodociągowa / Sieć kanalizacyjna ikona Sieć wodociągowa / Sieć kanalizacyjna

W kwestii zaopatrywania gospodarstw w wodę oraz odprowadzania ścieków odpowiada Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Pobór, produkcja i dystrybucja wody ikona Pobór, produkcja i dystrybucja wody

Miasto Oleśnica zaopatrywane jest w wodę z dwunastu studzien ujmujących wody podziemne. Głębokość studni wynosi od 28 m do 170 m.

Wodę na potrzeby naszego miasta uzdatniają 3 stacje: przy ul. Brzozowej, ul. Dobroszyckiej i ul. Ciepłej. Wodociąg oleśnicki zasilany jest ze 4 zbiorników retencyjnych wody: 2 × 2000 m3 (SUW Dobroszycka), 425 m3 (SUW Brzozowa) i 350 m3 (wieża ciśnień). Długość sieci wodociągowej wynosi 116,7 km (w tym 106 km sieci rozdzielczej i 10,7 km sieci magistralnej).

Odbiór ścieków ikona Odbiór ścieków

Ścieki sanitarne odprowadzane są w większości kanałami grawitacyjnymi o średnicy od DN 150 do DN 1200 na wlocie do oczyszczalni ścieków. Na terenie miasta zlokalizowanych jest obecnie 10 czynnych przepompowni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji ciśnieniowej. Długość kanalizacji sanitarnej wynosi 94,3 km (w tym 88,0 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 6,3 km kanalizacji tłocznej).

W chwili obecnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji MGK Sp. z o.o. nie zajmuje się eksploatacją kanalizacji deszczowej. Utrzymanie wpustów ulicznych leży w gestii zarządców dróg oraz właścicieli terenu, na których się one znajdują.

Oczyszczalnia ścieków ikona Oczyszczalnia ścieków

Miejska oczyszczalnia pracuje od 1996 roku i jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią z podwyższonym usuwaniem biogenów. Rocznie odbieramy i oczyszczamy ok. 1988 tys. M3. Na skutek ciągłych modernizacji, za pomocą nowoczesnego wyposażenia oczyszczalni kontrolujemy proces technologiczny mając na uwadze jakość odprowadzanych ścieków.

Wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła ikona Wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła

Spółka MGK zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją ciepła. Istniejący system ciepłowniczy zasilany jest ze źródła jakim jest ciepłownia przy ul. Ciepłej 2 w Oleśnicy, w której zainstalowane są 4 kotły WR-10.

Celem MGK jest zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom i instytucjom naszego miasta, czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła przy dochowaniu norm ochrony środowiska i po konkurencyjnych cenach. Zadanie to realizujemy od lat inwestując w nowoczesne technologie oraz rozbudowując system ciepłowniczy. Spółka czuwa nad właściwym funkcjonowaniem ponad 155 węzłów cieplnych oraz ponad 33 km sieci ciepłowniczej, z czego więcej niż połowa to sieć preizolowana.

Energia Elektryczna ikona Energia Elektryczna

W procesie zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy Miasta Oleśnicy uczestniczą przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się: wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej.

Gaz ikona Gaz

Odbiorcy z terenu Oleśnicy zaopatrywani są w sieciowy gaz ziemny przez PSG Sp. z o.o. za pośrednictwem sieci gazowej średniego ciśnienia i sieci niskiego ciśnienia.

Stopień gazyfikacji gminy [%]: 78,37

Sieć telekomunikacyjna ikona Sieć telekomunikacyjna

Stacje bazowe są połączone do sieci operatora poprzez urządzenia transmisyjne zazwyczaj przez miedź oraz światłowód. Rurociągi kablowe na bieżąco są poddawane modernizacji. Istniejące sieci operatorów: sieć telekomunikacyjna spółek Orange S.A., Oxylion S.A. i Onefone S.A.

Infrastruktura transportowa ikona Infrastruktura transportowa:

Znaczącą rolę w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej każdego Miasta odgrywa jego dostępność transportowa. W zakresie dostępności komunikacyjnej Gminy Miasta Oleśnicy bariery nie występują.

Gmina Miasto Oleśnica jest położona w ważnym punkcie komunikacyjnym. Na jej terenie zlokalizowana jest stacja Oleśnica. Oleśnica posiada dużą bocznicę (grupę towarową). Przez stację przebiega linia do Kępna oraz Kluczborka przez Bierutów i Namysłów.
Przez Gminę Miasto Oleśnicę przebiega Autostradowa Obwodnica S8 oraz drogi wojewódzkie nr 451, 340, 368 i 373. W odległości ok. 54 km na zachód od Oleśnicy przebiega autostrada A4, natomiast ok. 200 km na północ autostrada A2 oraz ok. 200 km na północ autostrada A1.

W odległości 30 km od Gminy Miasta Oleśnicy zlokalizowana jest duża aglomeracja miejska - Wrocław, która posiada w swym obrębie międzynarodowy port lotniczy.

do góry