• język migowy
 • BIP
Strona główna/Kontakt/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Miasta Oleśnicy z siedzibą Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, tel. +48 71 798 21 03, mail: .

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Michał Pawlaczyk, tel. 71 798 21 10, mail: m.pawlaczyk@um.olesnica.pl.
Do IOD należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Miasta Oleśnicy, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane, to organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym Państwa dane mogą być przekazane są podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy korzystać z Państwa danych osobowych do momentu zakończenia realizacji celów określonych w punkcie: Cele i podstawy przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO.

Ogólna klauzula informacyjna Urzędu Gminy Miasta Oleśnicy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Miasta Oleśnicy z siedzibą Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, tel. 71 798 21 03, mail: .
 2. Inspektor ochrony danych: Michał Pawlaczyk, tel. 71 798 21 10, mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej   powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na   zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie   obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miastem Oleśnicą   przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Gminy Miasta Oleśnicy.
 7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pan/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa   w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych   w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają   Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie   danych osobowych (RODO).
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Administrator danych Osobowych

do góry