• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Projekty Unijne/Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej

logo projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy

  • Łączna wartość inwestycji – 8 599 596,31PLN
  • Źródła dofinansowania:
    Fundusz Spójności w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – 2 645 474,18 pln.
  • Okres realizacji projektu: 2011-2015

Opis:

Przedmiotem projektu jest wybudowany przez Miasto Oleśnica odcinek kanalizacji w ul. Dąbrowskiego o długości 599 m oraz modernizacja części osadowej w oczyszczalni ścieków, w ramach której MGK zaplanowało zakup i montaż krat taśmowo-hakowych oraz maszyn i urządzeń na potrzeby procesu unieszkodliwiania osadów ściekowych poprzez ich kompostowanie. Prace te zakończą się w 2015 r.

Dzięki realizacji projektu zminimalizowane zostało zagrożenie związane z zanieczyszczeniem gleby i wód gruntowych ściekami bytowymi z zabudowy mieszkaniowej na obszarach dotychczas nieskanalizowanych. Stopień skanalizowania aglomeracji Oleśnica wynosi obecnie 100%, co jest zgodne z założeniami aktualnego Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Potrzeba modernizacji części osadowej oczyszczalni ścieków w Oleśnicy wynika również z zapisów KPOŚK oraz z zaplanowanego docelowego sposobu unieszkodliwiania odpadów ściekowych poprzez ich stabilizację tlenową na powstającej obecnie na terenie oczyszczalni kompostowni. Jest to rozwiązanie zapewniające wysoki stopień higienizacji osadów i pozwalające na powtórne wykorzystanie zawartych w nich substancji organicznych.

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: www.pois.gov.pl.

do góry