• język migowy
 • BIP

e-Urząd III etap

logo projektu

„Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług: e-Urząd III etap”

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych Gminy Miasto Oleśnica. Cel osiągnięty zostanie dzięki realizacji celów szczegółowych:

 • zsynchronizowanie systemów informatycznych funkcjonujących w UM Oleśnicy umożliwiające automatyzację obsługi elektronicznego klienta;
 • zapewnienie kompleksowości oferty e-usług świadczonych przez miasto poprzez uzupełnienie realizowanego już programu E–Miasto o jego znaczący komponent, jakim jest program e–Urząd etap III;
 • dostosowanie funkcjonujących systemów dziedzinowych do współczesnych wymogów związanych ze świadczeniem usług publicznych droga elektroniczną;
 • poprawa przepływu informacji i ograniczenie do minimum czasu poświęconego na zdobywanie i przetwarzanie potrzebnych informacji przez pracowników UM;
 • poprawa komfortu obsługi, uniknięcie powielania przekazywanych urzędom danych oraz wzrost dostępności e-usług publicznych dla interesantów;
 • zindywidualizowanie i nadanie zdalnego charakteru świadczonym usługom w kwestii załatwiania spraw urzędowych;
 • podniesienie jakości świadczonych usług e–administracji zgodnie z obowiązującymi trendami społ. I gosp.;
 • zautomatyzowanie udzielania informacji publicznej i dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców, poprzez m.in. stworzenie portalu, który umożliwi użytkownikom pełny dostęp do informacji o sprawach ich dotyczących.

Osiągnięcie ww. celów doprowadzi do uzyskania następujących długofalowych korzyści:

 • oszczędność kosztów w zakresie realizacji szeroko rozumianej administracji;
  poprawa jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców oraz wzrost konkurencyjności Gminy Miasto Oleśnica, jako miejsca przyjaznego do życia i inwestowania;
 • promowanie pozytywnego wizerunku Gminy Miasto Oleśnica, jako dbającej o potrzeby swoich mieszkańców;
 • niwelowanie różnic w poziomie dostępności usług publicznych w regionie, budowanie spójności regionalnej.

Projekt stanowi kontynuację podejmowanych w poprzednich latach przedsięwzięć Gminy Miasto Oleśnica zmierzających do stworzenia kompleksowego i spójnego systemu e-usług publicznych . Celem realizacji projektu jest zakup i wdrożenie kompletnego zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania dokumentami, sprawami, procesami oraz współpracującymi z użytkowanymi w Urzędzie Miasta Oleśnicy systemami, modernizacja środowiska teleinformatycznego i stanowisk pracowniczych.

System będzie się składał z 2 warstw: zewn.–FRONT OFFICE umożliwiającej komunikowanie się z urzędem w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną (z wykorzystaniem platformy e-PUAP) i udostępnianie informacji publicznych poprzez platformę SSDIP oraz wewn.–BACK OFFICE, która będzie umożliwiać przetwarzanie danych otrzymanych z warstwy zewnętrznej w dziedzinowych podsystemach. FRONT OFFICE będzie platformą komunik. i wymiany danych pomiędzy obywatelami, podmiotami zewnętrznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Oleśnica. Warstwę BACK OFFICE stanowić będzie środowisko odpowiedzialne za integrację z systemem zarządzającym dokumentami.

 • Okres realizacji: 2018-2019
 • Wartość projektu: 1 979 604,00 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

 • 1 649 637,67 PLN – wkład Unii Europejskiej
do góry