• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza - WYKAZY / PRZETARGI/OGŁOSZENIE: I-przetarg ustny ograniczony na sprzedaż (..)

OGŁOSZENIE: I-przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. gen. K. Pułaskiego, obręb Rataje

25 Maja 2020

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz

56-400 Oleśnica, ogłasza: 

 I-przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. gen. K. Pułaskiego, obręb Rataje.

  • działka gruntu nr 236/2 AM 21 o p 147 m2,
  • KW: WR1E/00049780/0,
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wielkopolnej, Pułaskiego, Kusocińskiego i Bursztynowej w Oleśnicy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2019r., poz. 1800, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 11.MN),
  • działka nr 236/2 jest niezabudowana, sąsiaduje z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz terenami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę jednorodzinną, jest kształtu nieregularnego, posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego,
  • otoczenie i sąsiedztwo nieruchomości jest dość korzystne, działka usytuowana jest na terenie płaskim,
  • działka nr 236/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości jest dobry,
  • lokalizację nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym należy uznać za dość korzystną,
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań. 

Działka nr 236/2 z uwagi na wielkość, kształt, położenie oraz możliwości zabudowy i zagospodarowania przeznaczona została do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 18/2, 18/4 i 19 AM 21 położonej w Oleśnicy przy ul. gen. K. Pułaskiego i ul. W. Rutkiewicz, w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19.900,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych).

Cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1  ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106, z późn. zm.). 

Wadium wynosi: 1.990,00 zł (słownie : jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 30 czerwca 2020r. o godz. 1045 (w Sali Obrad - pokój nr 37 na II piętrze w części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy).

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 25 czerwca 2020r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta Oleśnicy, w formie pisemnej. 

Najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu. 

1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2) Osoby uczestniczące w przetargu na nabycie nieruchomości na rzecz firmy okazują dokumenty potwierdzające ich tożsamość, pisemne pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające własność firmy.

3) Pełnomocnicy uczestniczący w przetargu na nabycie nieruchomość w imieniu osób fizycznych lub prawnych okazują notarialne pełnomocnictwo tych osób, o ile będą w ich imieniu przystępować do umowy notarialnej; natomiast w przypadku reprezentowania tych osób wyłącznie w przetargu okazują oświadczenie z potwierdzonym przez notariusza podpisem upoważniającego.

4) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialne i sądowe. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy (pok. 103, I p.) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2020-05-25 internet I przet ogran Pułaskiego 236_2 AM 21.doc
ilość pobrań: 206
internet I przet ogran Pułaskiego 236_2 AM 21.doc 42KB -

do góry