• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Ogłoszenia Burmistrza/WYKAZ 17/2021: nieruchomości, na terenie miasta Oleśnicy, (..)

WYKAZ 17/2021: nieruchomości, na terenie miasta Oleśnicy, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

27 Sierpnia 2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, ze zm.) i Zarządzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 195/VIII/2021 z dnia 12.08.2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Oleśnicy, Burmistrz Miasta Oleśnicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa, położona w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego:

 • działka gruntu nr 18 AM 36 o pow. 5.173 m2,
 • KW: WR1E/00041307/5,
 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 101/2019 z dnia 24 września 2019r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku usługowo-handlowego wraz z magazynem, zapleczem socjalno-administracyjnym, układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi i niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • cena nieruchomości wynosi 689.600,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych),
 • przedmiotowa działka posiada regularny, prostokątny kształt; teren niezagospodarowany, lekko pochylony w kierunku południowej granicy, porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami,
 • północną granicę działki stanowi ul. Krzywoustego, przy wschodniej granicy wytyczono drogę wewnętrzną (obecnie nieurządzona) stanowiącą drogę dojazdową do sąsiedniej działki nr 19; dostęp nieruchomości zapewniony bezpośrednio z ul. Krzywoustego,
 • przez północną część działki przebiega sieć ciepłownicza c2x 500 oraz zlokalizowana jest komora ciepłownicza; ponadto przebiegają sieci: wodna w160, telekomunikacyjna (w tym znajdują się studnie kablowe),
 • sieci uzbrojenia terenu przebiegają w drodze (ul. Krzywoustego),
 • nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
 • teren inwestycji położony jest w obszarze zachowanych reliktów pradziejowego i historycznego osadnictwa, w zasięgu dawnego Przedmieścia Wrocławskiego (cz. obszarowego stan. nr 27/3/78-32 AZP) oraz stanowiska nr 39/24/78-32 AZP, na terenie objętym ochroną konserwatorską dla zabytków archeologicznych
 • dla planowanej inwestycji ma zastosowanie art. 31 ustawy o ochronie zabytków
  i opiece nad zabytkami, który stanowi, że w przypadku realizowania robót ziemnych, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia zabytków archeologicznych niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych. Badania archeologiczne należy przeprowadzić na podstawie decyzji - pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzyskanej przed pozwoleniem na budowę.

Wykaz ogłasza się na okres 21 dni - od 27 sierpnia 2021 r. do dnia 16 września 2021r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z poźn. zm.)  upływa z dniem 07 października 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA OLEŚNICY

do góry