• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Projekty Unijne/Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Armii Krajowej 2

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Armii Krajowej 2

logo projektu

Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Głównym celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru miejskiego poprzez przebudowę i adaptację części budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy wraz z otoczeniem, na potrzebę stworzenia pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej.

Osiągnięcie wyznaczonego celu głównego możliwe jest poprzez realizację celów szczegółowych:

  • poprawa stanu techniczno-użytkowego obiektu poprzez wykonanie niezbędnych prac budowlanych;
  • poprawa stopnia zagospodarowania obszaru przy obiekcie poprzez przystosowanie terenu zielonego za budynkiem na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  • zapewnienie funkcjonalności obiektu poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia DDPS i KIS;
  • poprawa efektywności energetycznej obiektu poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż systemu wentylacji, wymianę dachu wraz z ociepleniem, zastosowanie czujników temperatury oraz regulatora pogodowego;
  • ułatwienie korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne poprzez zastosowanie rozwiązań dostosowujących obiekt do ich potrzeb.

Dofinansowane zadanie stanowi element całościowej inwestycji dotyczącej przeznaczenia na cele społeczne nieużytkowanego i zabytkowego budynku byłego Zespołu Szkół Medycznych w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 2. W ramach przedmiotowego projektu planuje się rewitalizację ww. obiektu poprzez przebudowę i adaptację pomieszczeń na potrzeby stworzenia w wydzielonej części budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. W efekcie planuje się poddać rewitalizacji 1 obiekt zlokalizowany na zdegradowanym obszarze, w tym dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz objąć w sumie rewitalizacją 0,5494 ha powierzchni. Dodatkowo w następstwie utworzenia nowych etatów stanowiących personel DDPS i KIS projekt będzie pozytywnie oddziaływał na lokalny rynek pracy i rozwój ekonomiczny obszaru poddanego rewitalizacji. Projekt odpowiada na aktualne zjawiska społeczno-demograficzne, a jego realizacja bezpośrednio przełoży się na niwelację problemów dotyczących estetyki zdegradowanego obszaru, bezpieczeństwa oraz sytuacji życiowej osób wykluczonych, w tym starszych, bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Realizacja przedsięwzięcia wynika bezpośrednio z zapisów aktualnie obowiązującego LPR przyjętego uchwałą nr XXVI/216/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 25.11.2016 r. i w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/188/2016 Rady Miasta Oleśnica z dnia 26.08.2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Oleśnica – aktualizacja”.

  • Okres realizacji: 2016-2018
  • Wartość projektu: 6 847 604,15 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

  • 3 860 010,67 PLN – wkład Unii Europejskiej
  • 514 736,72 PLN współfinansowanie z budżetu państwa
do góry