• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnica

Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnica

Zgodnie z art.28aa ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt/burmistrz/prezydent co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym powyżej, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1)    w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2)    w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.

W przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta/burmistrza/prezydenta.

 Raporty o stanie gminy

ROK 2018 

ROK 2019

ROK 2020

ROK 2021

ROK 2022

 

do góry