• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Statut Gminy Miasta Oleśnicy

Statut Gminy Miasta Oleśnicy

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa w szczególności:
1) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy;
2) zasady działania klubów radnych;
3) zasady i tryb działania komisji rewizyjnej;
4) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy;
5) zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy;
6) zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych,
7) 1 sposoby rozpatrywania skarg, wniosków i petycji dotyczących zadań lub działalności Burmistrza i jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy.

§ 2. Użyte w Statucie sformułowania oznaczają:
1) Miasto - gminę o nazwie Miasto Oleśnica;
2) Gmina - gminę Miasto Oleśnica;
3) 2 Ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.);
4) Statut - Statut Miasta Oleśnicy;
5) Rada - Radę Miasta Oleśnicy;
6) Radny - Radnego Rady Miasta Oleśnicy;
7) Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy;
8) Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy;
9) Burmistrz - Burmistrza Miasta Oleśnicy;
10) Komisja - Komisję Rady Miasta Oleśnicy;
11) Sesja - Sesję Rady Miasta Oleśnicy;
12) Urząd - Urząd Miasta Oleśnicy;
13) Jednostka Organizacyjna - gminną jednostkę organizacyjną oraz gminne osoby prawne;
14) BIP - Biuletyn Informacji Publicznej;
15) Uchwała - uchwałę Rady Miasta Oleśnicy.

Rozdział 2

Gmina

§ 3.
1. Gmina Miasto Oleśnica jest jednostką samorządu gminnego w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
2. Wspólnotę samorządową, o której mowa w ust. 1, z mocy prawa tworzą mieszkańcy zamieszkali w granicach administracyjnych Gminy.
§ 4.
1. Miasto Oleśnica położone jest w Powiecie Oleśnickim, w Województwie Dolnośląskim i obejmuje obszar 21 km2.
2. Granice Miasta przedstawione są na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
§ 5.
1. W celu wykonywania swych zadań Miasto tworzy Jednostki Organizacyjne.
2. Wykaz Jednostek Organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
§ 6. W Mieście mogą być tworzone jednostki pomocnicze: Osiedla.
§ 7.
1. Herbem Miasta jest orzeł biały będący symbolem św. Jana Ewangelisty, barwami Miasta są: żółta, biała i czerwona.
2. Herb, barwy oraz flagi i hejnał Miasta ustalone są odrębną uchwałą Rady.
§ 8. Miasto posługuje się ozdobną pieczęcią oraz łańcuchem ozdobnym, ustalonymi odrębnymi uchwałami Rady.
§ 9. Siedzibą organów Gminy jest Oleśnica.

Rozdział 3

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 10. Przy tworzeniu jednostki pomocniczej uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne oraz istniejące więzi między mieszkańcami.
§ 11.
1. Jednostki pomocnicze tworzy się w Mieście w drodze uchwały Rady podjętej:
1) z inicjatywy Rady;
2) na wniosek mieszkańców w liczbie 200, w imieniu których występuje "grupa inicjatywna" składająca się co najmniej z 5 członków społeczności zamieszkującej w tej części Miasta, której dotyczy wniosek i posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.
2. W celu zajęcia stanowiska dotyczącego utworzenia jednostki pomocniczej z inicjatywy Rady, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji, których zasady i tryb przeprowadzania określa odrębna uchwała Rady.
3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 winien zostać złożony do Burmistrza, który następnie przedstawia Radzie projekt uchwały w sprawie tego wniosku.
§ 12.
1. Do łączenia, znoszenia lub zmiany granic jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio przepisy § 11 Statutu.
2. Zniesienie jednostek pomocniczych może nastąpić, gdy społeczność lokalna nie wykazuje zainteresowania w ich funkcjonowaniu lub gdy nie realizują one celów, dla których zostały powołane.
§ 13. Jednostki pomocnicze, o których mowa w § 11 Statutu, nie prowadzą gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy.


§ 14.
1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
2. W przypadku powstania sporu pomiędzy poszczególnymi jednostkami pomocniczymi, rozstrzygnięcie podejmuje Rada po uprzednim przeprowadzeniu mediacji.
§ 15. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć bez prawa głosowania w pracach Rady.

Rozdział 4

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 16. 3
1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta. Jej kompetencje określają odrębne ustawy.
2. W skład Rady wchodzą Radni w ustawowej liczbie dwudziestu jeden.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.
§ 17. 4 Pracę Rady organizuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności pełnienia funkcji i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
§ 18. Radny może być członkiem co najwyżej 2 komisji stałych.

Rozdział 5

Tryb pracy Rady
Sesje Rady

§ 19. Rada obraduje na Sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.
§ 20.
1. Rada obraduje na Sesjach: zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych.
2. Sesje zwyczajne zwołuje się zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
3. Sesje nadzwyczajne zwoływane są w przypadkach określonych w ustawie.
4. Sesje uroczyste zwołuje się w celu uczczenia istotnych wydarzeń dla Miasta lub Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 21.
1. Sesje Rady są jawne.
2. O wyłączeniu jawności w obradach, w przypadkach określonych prawem, decyduje Rada na wniosek Radnego obecnego na Sesji.
3. Wniosek o wyłączenie jawności obrad może zgłosić także Burmistrz,
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3, wymaga podania podstawy prawnej, opinii radcy prawnego Urzędu i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu.

Przygotowanie sesji

§ 22.
1. 5 Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia Radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. 6 (uchylony).
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Sesji zawiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed jej terminem za pomocą listów, poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad.
5. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi Sesji poświęconej programom gospodarczym, uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się Radnym najpóźniej na 14 dni przed Sesją.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Przed każdą Sesją Przewodniczący w konsultacji z Burmistrzem ustala listę osób zaproszonych na Sesję.
§ 22a. 7
1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji;
2) informację Przewodniczącego z działalności w okresie między Sesjami;
3) informację Burmistrza z działalności w okresie między Sesjami;
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
5) interpelacje, zapytania Radnych i oświadczenia;
6) sprawy bieżące i wolne wnioski;
7) informacje i komunikaty Przewodniczącego.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą porządku obrad sesji uroczystych.

Przebieg sesji

§ 23. Burmistrz zapewnia Radzie obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji organu stanowiącego, w tym przygotowanie dokumentacji, ekspedycję korespondencji oraz udostępnienie, wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy, pomieszczeń:
1) dla potrzeb Przewodniczącego;
2) do odbywania Sesji i posiedzeń Komisji;
3) do odbywania spotkań i narad Radnych, w tym klubów Radnych;
4) w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach działalności Rady.
§ 24.
1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na wniosek Przewodniczącego Rada może postanowić o przerwaniu Sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej Sesji.
3. O przerwaniu Sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
§ 25.
1. 8 Sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planach pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Sesji nadzwyczajnych.
§ 26.
1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 27.
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego lub jego niedyspozycji, czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
§ 28. 9
1. Otwarcie Sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram... sesję Rady Miasta Oleśnicy".
2. Po otwarciu Sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności w systemie elektronicznym prawomocność obrad, następnie przedstawia porządek obrad i stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmian w porządku obrad.
3. W przypadku, gdy sprawdzenie obecności w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych Przewodniczący stwierdza prawomocność obrad na podstawie podpisanej listy obecności.
§ 29. 10 Radny, a także Burmistrz może zgłosić wniosek dotyczący wprowadzenia zmiany w porządku obrad tylko w punkcie: "przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian". Wnioski o zmianę porządku obrad Rada przyjmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, a w przypadku zwołania posiedzenia Rady na wniosek Burmistrza lub ¼ ustawowego składu Rady, do zmiany porządku obrad dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
§ 30. 11 (uchylony).
§ 31.
1. Przewodniczący prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. 12 W tej samej sprawie Radny może zabierać głos nie więcej niż 2 razy. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach dodatkowo udzielić głosu radnemu w trybie ad vocem jeden raz w danej sprawie. Czas każdorazowego wystąpienia Radnego nie powinien przekraczać 5 minut.
§ 32.
1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień Radnych oraz innych osób uczestniczących w Sesji.
2. Przewodniczący może czynić Radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania Radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze Sesji, Przewodniczący przywołuje Radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu, Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę Sesji.
§ 33. Na wniosek Radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu Sesji wystąpienie Radnego zgłoszone na piśmie, lecz niewygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 34.
1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie Sesji wnioski formalne, których przedmiotem mogą być w szczególności:
1) stwierdzenie quorum;
2) zmiana kolejności punktów porządku obrad;
3) zamknięcie listy mówców;
4) zakończenie dyskusji;
5) odesłanie projektu uchwały do komisji;
6) 13 sposób i porządek głosowania;
7) zarządzenie przerwy;
8) 14 (uchylony).
9) 15 zamknięcie listy kandydatów.
2. W przypadkach wątpliwych, o tym czy wniosek jest formalny czy nieformalny, rozstrzyga Przewodniczący.
3. 16 Wniosek formalny rozpatruje się bezpośrednio po jego zgłoszeniu.
§ 35. 17
1. Wnioski merytoryczne może składać Radny w formie pisemnej w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad. Wniosek powinien być przedłożony Przewodniczącemu w trakcie obrad lub przed rozpoczęciem Sesji i zwięźle uzasadniony.
2. (uchylony).
3. Wnioski merytoryczne zgłoszone w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad, głosowane są po zakończeniu dyskusji w tym punkcie.
4. Procedurę głosowania rozpoczyna się od wniosku najdalej idącego. W przypadku wątpliwości, który z wniosków jest najdalej idącym, rozstrzyga Przewodniczący.
§ 36.
1. 18 Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie dyskusji wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący może udzielić Radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 37.
1. 19 (uchylony).
2. Z przebiegu Sesji sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania Sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) ustalony porządek obrad;
4) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady;
5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji;
6) skrócony opis przebiegu obrad;
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem jego wyników;
8) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
3. 20 Do protokołu dołącza się: listę obecności Radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, imienne wykazy głosowań radnych, protokoły głosowań tajnych, kopie zgłoszonych podczas sesji interpelacji i zapytań, wnioski nie wygłoszone przez Radnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
§ 38.
1. Projekt protokołu z Sesji na 5 dni przed kolejną Sesją wykładany jest w biurze Rady w celu zapoznania się przez Radnych. W tym czasie Radni mogą zgłaszać pisemnie poprawki lub uzupełnienia do protokołu. O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący.
2. 21 Rada przyjmuje protokół w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Uchwały

§ 39.
1. Rada w ramach posiadanych kompetencji podejmuje uchwały, w których rozstrzyga sprawy będące przedmiotem obrad.
2. Rada może wydawać stanowiska, oświadczenia, apele i opinie, które są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
§ 40.
1. 22 Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Burmistrz, Radni, kluby Radnych, komisje Rady oraz Rady Osiedlowe.
2. 23 Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić także grupa co najmniej 300 osób, posiadających czynne prawo wyborcze do organów Miasta, poprzez złożenie podpisów na wykazie osób udzielających poparcia projektowi uchwały. Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty Rada Miasta określi w odrębnej uchwale.
3. 24 (uchylony).
4. 25 (uchylony).
5. 26 (uchylony).
6. 27 (uchylony).
7. 28 (uchylony).
8. 29 (uchylony).
9. 30 (uchylony).
10. 31 (uchylony).
11. 32 Projekty uchwał składa się do Przewodniczącego Rady, który uruchamia procedurę zaopiniowania projektów uchwał.
12. W przypadku uzyskania akceptacji formalno-prawnej, Przewodniczący wprowadza projekt uchwały do porządku obrad Sesji w terminie 3 miesięcy od jego wniesienia.
13. W przypadku nie uzyskania akceptacji formalno-prawnej, Przewodniczący wzywa wnioskodawców do poprawienia projektu.
§ 40a. 33
1. Projekt uchwały, przygotowany przez Radnych, kluby Radnych, komisje Rady oraz Rady Osiedlowe przekazywany jest Burmistrzowi, który ma prawo wyrazić na temat projektu uchwały własne stanowisko.
2. Burmistrz kieruje projekt uchwały do opinii radcy prawnego Urzędu lub opinii radcy prawnego miejskiej jednostki organizacyjnej pod względem formalnoprawnym, a w przypadku uchwał które mogą wywołać skutki finansowe do opinii Skarbnika. W przypadku uzyskania opinii negatywnej Przewodniczący zwraca projekt uchwały wnioskodawcy.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z opinią radcy prawnego oraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych.
4. Projekty uchwał, spełniające wymagania, o których mowa w ust. 3 powinny być dostarczone do Przewodniczącego co najmniej na 8 dni przed terminem Sesji, na której mają być rozpatrywane.
§ 41.
1. 34 Uchwały są odrębnymi dokumentami zawierającymi w szczególności:
1) numer, datę i tytuł;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) w miarę potrzeb określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,
7) uzasadnienie.
2. 35 Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności ma zastosowanie przepis § 17. zdanie 2.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
4. Uchwały Przewodniczący doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia zakończenia sesji.
§ 42.
1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu oraz zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
2. 36 (uchylony).
§ 43. Do projektów uchwał dołącza się wymagane przepisami prawa opinie, uzgodnienia lub porozumienia z organami administracji rządowej lub z innymi organami.

Procedura głosowania

§ 44. W głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni.
§ 45. 37
1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
2. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
3. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że radni po wywołaniu kolejno z listy przez przewodniczącego obrad, wstają i wypowiadają się "za" uchwałą, "przeciw" lub "wstrzymują się" od głosu.
4. Głosowanie zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza głosy oddane, sumuje je i porównując z listą Radnych obecnych na sesji, względnie z ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano:
"za", "przeciw" i "wstrzymujące się."
§ 46.
1. W głosowaniu tajnym Radni głosują przy użyciu kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie Przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno Radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż Radnych obecnych na Sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu Sesji.
§ 47.
1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować, chyba że nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie, i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
§ 48.
1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 47 ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości z późn. zm. wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. 38 Na wniosek Przewodniczącego obrad Rada może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
§ 49. 39
1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek, uchwała lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów "za".
3. Jeżeli celem głosowania jest wybór składu kilkuosobowego przechodzą kandydatury, na które oddano kolejno największe liczby głosów wypełniające cały skład.
4. W przypadku, gdy dwie lub więcej kandydatur uzyska jednakową najniższą liczbę głosów uprawniającą do wyboru, o pierwszeństwie rozstrzyga powtórne głosowanie na tych kandydatów.
§ 50. 40 (uchylony).
§ 51. 41 (uchylony).

Komisje Rady

§ 52. W celu wykonywania swoich zadań Rada powołuje stałe i doraźne Komisje.
§ 53. Komisje:
1) pełnią funkcję organów przygotowujących rozstrzygnięcia Rady;
2) opiniują i rozpatrują sprawy przekazane komisji przez Przewodniczącego Rady, Burmistrza oraz inne komisje Rady;
3) opracowują kompleksowe rozwiązania problemów ważnych dla społeczności Miasta wraz z propozycjami ich układu wykonawczego;
4) sprawują funkcję kontrolną wg swoich zakresów działania.
§ 54. 42 Rada powołuje następujące Komisje stałe:
1) Komisję rewizyjną;
2) Komisję skarg, wniosków i petycji;
3) Komisję budżetu i infrastruktury;
4) Komisję oświaty, kultury i sportu;
5) Komisję zdrowia i pomocy społecznej.
§ 55. 43
1. Przedmiot działania poszczególnych Komisji stałych (z wyłączeniem Komisji rewizyjnej i Komisji skarg, wniosków i petycji) i komisji doraźnych oraz ich składy osobowe określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Przewodniczących Komisji stałych i doraźnych wybiera Rada.
§ 56. 44
1. Komisje stałe działają zgodnie z półrocznymi planami pracy, zatwierdzanymi przez Radę odpowiednio do 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.
1a. Półroczne plany pracy Komisje stałe przedkładają Przewodniczącemu w terminach do 10 czerwca i do 10 grudnia każdego roku.
2. Rada może zlecić komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3. 45 Do komisji skarg, wniosków i petycji ust. 1, 1a i 2 nie mają zastosowania.
§ 57.
1. Komisje współdziałają ze sobą w przypadku rozpatrywania spraw o charakterze kompleksowym, należącym do właściwości więcej niż jednej komisji poprzez wspólne posiedzenia oraz podejmowanie wspólnych opinii i wniosków.
2. Komisje uchwalają opinie i wnioski, które przekazują Radzie i Burmistrzowi oraz posiadają inicjatywę uchwałodawczą.
3. Odpowiedzi na wnioski komisji udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza, w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku.
§ 58. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji. Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Komisja może zadecydować o połączeniu funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji i Sekretarza.
§ 59.
1. Komisje pracują na posiedzeniach.
1a. 46 Zapisy ust. 1 nie dotyczą kontroli przeprowadzanych przez Komisję rewizyjną. Zasady i tryb kontroli oraz osoby upoważnione do jej przeprowadzania określa rozdział 6 niniejszego statutu.
2. Poszczególne Komisje mogą obradować w obecności co najmniej połowy ich składu.
3. Projekty Uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z przedmiotem Sesji dostarcza się Radnym najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Komisji.
4. 47 (uchylony).
5. W razie konieczności Przewodniczący Rady może nakazać Przewodniczącym Komisji stałych zwołanie Komisji w przerwie Sesji celem wydania opinii.
6. Jeżeli przewodniczący Komisji i jego zastępca są nieobecni albo nie mogą pełnić swoich funkcji, posiedzenia Komisji Rady zwołuje Przewodniczący.
§ 60. 48 Przewodniczący Komisji stałych co najmniej raz do roku, na sesjach zwoływanych w lutym, przedstawiają Radzie sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji za rok ubiegły.
§ 61.
1. Opinie i wnioski Komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

Radni

§ 62. 49 (uchylony).
§ 63. 50 (uchylony).

Rozdział 6

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 64.
1. 51 W skład Komisji rewizyjnej wchodzi od 3 do 7 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych członków.
3. 52 (uchylony).
4. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 65. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

Zasady kontroli

§ 66.
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza jako organu wykonawczego oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
§ 67. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.
§ 68. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu;
2) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 69.
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objętej planem, o którym mowa w ust. 1.
§ 70. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
§ 71. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek własny lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby dotyczyć praw, obowiązków lub roszczeń ich samych lub ich małżonków, krewnych i powinowatych oraz osób związanych z nimi z tytułu przysposobienia, bądź też w razie wystąpienia innych okoliczności mogących mieć wpływ na bezstronność ich postępowania.

Tryb kontroli

§ 72. Najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego oraz Burmistrza o planowanym terminie rozpoczęcia, przedmiocie i czasie trwania kontroli oraz określa szczegółowo wymagania dotyczące żądanych dokumentów.
§ 73. 53
1. Do przeprowadzania czynności kontrolnych uprawnieni są wyłącznie członkowie Komisji rewizyjnej na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego.
2. Bezpośrednio przed przystąpieniem do czynności kontrolnych upoważnieni do kontroli członkowie Komisji rewizyjnej przedkładają kierownikowi podmiotu kontrolowanego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
§ 74.
1. Kontrole przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w miejscu i czasie wykonywania jego zadań, a w wyjątkowych przypadkach, jeżeli wymaga tego dobro kontroli, także w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
2. Komisja Rewizyjna, prowadząc czynności kontrolne, nie może w istotny sposób naruszać obowiązującego w kontrolowanej jednostce regulaminu pracy.
3. Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miasta, po uprzednim pisemnym wezwaniu kierownika podmiotu kontrolowanego do złożenia wymaganych dokumentów.
§ 75.
1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamiają o tym kierownika kontrolowanego podmiotu i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie oraz informując o tym Radę.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego oraz Radę.
§ 76.
1. Komisja Rewizyjna, w związku z wykonywanymi działaniami w jednostce kontrolowanej, ma prawo do:
1) wstępu na jej teren;
2) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów, wykonywania kserokopii.
2. Komisja Rewizyjna, w toku kontroli, może zwrócić się do Burmistrza z wnioskiem o zasięgnięcie opinii wyspecjalizowanej instytucji albo przeprowadzenie badania lub ekspertyzy, z tym, że ekspertyza nie może dotyczyć oceny merytorycznej działalności Burmistrza.

Protokoły kontroli

§ 77.
1. Ustalenia, dokonane w wyniku kontroli, kontrolujący opisują w protokole, który powinien zawierać fakty stanowiące podstawę do oceny działalności podmiotu kontrolowanego w badanym zakresie, a w szczególności konkretne nieprawidłowości i uchybienia, ich przyczyny i skutki oraz nazwiska osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
2. Ponadto protokół z kontroli powinien zawierać:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imię i nazwisko kierownika jednostki, a w razie potrzeby imię i nazwisko poprzedniego kierownika i datę zaprzestania pełnienia przez niego tej funkcji;
3) imiona i nazwiska kontrolujących oraz datę pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) określenie rodzaju kontroli;
6) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłaszania zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu z kontroli;
7) spis załączników stanowiących część składową protokołu;
8) datę i miejsce podpisania protokołu;
9) dane o liczbie sporządzonych egzemplarzy protokołu oraz wzmiankę o dostarczeniu jednego egzemplarza kierownikowi jednostki kontrolowanej;
10) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
3. Przed podpisaniem protokołu kierownik podmiotu kontrolowanego może zgłosić zastrzeżenie, co do jego treści. W takim przypadku kontrolujący powinni dodatkowo zbadać zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach wprowadzić zmiany lub uzupełnienia w protokole.
4. Protokół kontroli podpisują kontrolujący, kierownik podmiotu kontrolowanego oraz główny księgowy podmiotu, jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe.
5. Protokół, którego podpisania odmówili kierownik lub główny księgowy, podpisują kontrolujący czyniąc w protokole wzmiankę o odmowie podpisania protokołu oraz dołączając złożone pisemne wyjaśnienia przyczyn odmowy.
6. W przypadku gdy Komisja Rewizyjna podczas czynności kontrolnych nie stwierdzi żadnych uchybień, zamiast protokołu sporządza sprawozdanie z kontroli.
7. Do sporządzenia sprawozdań stosuje się zasady, o których mowa w ust. 2.
§ 78.
1. Protokół kontroli lub sprawozdanie Komisja Rewizyjna przedstawia Przewodniczącemu Rady oraz Burmistrzowi.
2. Burmistrz przedstawia swoje stanowisko do protokołu w terminie 10 dni od jego otrzymania.
3. Wnioski i zalecenia pokontrolne dotyczące jednostek podległych Burmistrzowi, przyjęte do realizacji lub niezwłocznie zrealizowane, traktuje się jako osiągnięcie celu kontroli, natomiast w pozostałych sprawach, Komisja Rewizyjna w formie wniosków lub projektów uchwał wnosi o rozstrzygnięcie sprawy przez Radę i wydanie zaleceń pokontrolnych.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 79. 54 (uchylony).

Rozdział 6a. 55

Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji.

§ 79a. 56
1. W skład Komisji skarg, wniosków i petycji wchodzi od 3 do 7 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, za wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych członków.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji wybiera Komisja skarg, wniosków i petycji na wniosek Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
§ 79b. 57 Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji organizuje pracę Komisji skarg, wniosków i petycji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
§ 79c. 58 Skargi, wnioski i petycje, zwane dalej "skargami", które wpłynęły do Rady, przekazywane są niezwłocznie Przewodniczącemu Komisji skarg wniosków i petycji, który zwołuje posiedzenie Komisji skarg wniosków i petycji w celu ich rozpatrzenia.
§ 79d. 59 Komisja skarg wniosków i petycji:
1) kwalifikuje pisma jako skargi oraz uznaje właściwość Rady jako organu właściwego do ich rozpatrzenia;
2) wszechstronnie wyjaśnia sprawy podnoszone w skardze;
3) przygotowuje projekt uchwały wraz z uzasadnieniem;
4) czuwa nad terminowością rozpatrzenia i załatwienia skargi, w tym zawiadamia o każdym przypadku niezałatwienia jej w terminie.
§ 79e.
1. 60 (uchylony).
2. Na żądanie Komisji skarg, wniosków i petycji Burmistrz oraz kierownicy jednostek organizacyjnych miasta są zobowiązani do przedłożenia dokumentów urzędowych, udzielania wyjaśnień co do stanu faktycznego i prawnego spraw podnoszonych w skardze, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargę we własnym zakresie w oparciu o dokumentację dostarczoną przez burmistrza, wyjaśnienia skarżącego oraz inne udokumentowane okoliczności sprawy.
4. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrując skargę może zasięgać stanowiska innej stałej Komisji Rady, merytorycznie właściwej dla danej sprawy.
5. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatrująca skargę może posiłkować się opiniami i ekspertyzami specjalistycznymi.
6. 61 Komisja skarg, wniosków i petycji przedkłada Przewodniczącemu Rady projekt o którym mowa w § 79d. pkt 3.
7. Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady sprawę rozpatrzonej przez Komisję skargi celem jej załatwienia i podjęcia stosownej uchwały.
§ 79f.
1. Rada rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi i przyjmuje treść odpowiedzi, jaka zostanie udzielona skarżącemu zgodnie z terminem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przygotowuje i podpisuje Przewodniczący Rady.

Rozdział 7

Zasady działania klubów radnych

§ 80. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 81.
1. 62 Minimalną liczbę radnych mogących utworzyć klub określa ustawa.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę Klubu;
2) listę członków;
3) imię i nazwisko przewodniczącego Klubu.
4. W razie zmiany składu Klubu lub jego rozwiązania, Przewodniczący Klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 82.
1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący prowadzi rejestr Klubów.
§ 83.
1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością, w obecności co najmniej połowy członków klubu.
§ 84. Prace Klubów organizują Przewodniczący Klubów, wybierani przez członków Klubu.
§ 85. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady.
§ 86. Na wniosek przewodniczących Klubów, Burmistrz obowiązany jest zapewnić
Klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział 8

Organ wykonawczy

§ 87. Burmistrz jest organem wykonawczym Miasta.

Rozdział 9

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych

§ 88.
1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady oraz Komisji Rady podaje się do wiadomości mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na 7 dni przed sesją lub posiedzeniem Komisji Rady w sposób zwyczajowo przyjęty. W przypadku Komisji doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.
3. Podczas posiedzenia na sali obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
§ 89.
1. Dostęp do dokumentów, co do których przepisy prawa stanowią o takiej możliwości, obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz sporządzania odpisów i notatek.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) sporządzone protokoły z sesji Rady;
2) sporządzone protokoły z posiedzeń Komisji Rady;
3) rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady;
4) rejestr wniosków i opinii Komisji Rady wraz z treścią wniosków i opinii;
5) rejestr interpelacji i wniosków Radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami;
6) rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Burmistrza.
3. Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane w archiwum Urzędu.
§ 90.
1. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa się w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu.
2. Sporządzanie odpisów i notatek może obejmować wykonanie lub uzyskanie kopii. Zasady sporządzania kopii ustala Burmistrz.

Rozdział 10 63
(uchylony)

 

Kategoria: Statut [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2020-03-09 Statut Gminy Miasto Oleśnica
ilość pobrań: 761
Statut Gminy Miasto Oleśnica 175KB -
do góry