• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Projekty Unijne/Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków

logo projektu

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Oleśnica

Cel główny wnioskowanego projektu stanowi wzrost efektywności energetycznej 4 budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości środowiska w Gminie Miasto Oleśnica poprzez realizację kompleksowych prac termomodernizacyjnych.

Wśród celów szczegółowych dążących do osiągnięcia ww. celu głównego należy wymienić:

 • poprawa stanu techniczno-użytkowego budynków poprzez modernizację ich instalacji grzewczych, docieplenie oraz wymianę stolarki;
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków poprzez osiągnięcie oszczędności w zakresie zapotrzebowania na energię;
 • poprawa wpływu procesu wytwarzania energii cieplnej na środowisko poprzez montaż urządzeń służących do produkcji energii z OZE;
 • wzrost jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2 i stężenia pyłów PM10.

Osiągnięcie ww. celów doprowadzi do uzyskania następujących korzyści (efektów) społeczno-gospodarczych dla regionu i odbiorców wsparcia:

 • poprawa jakości środowiska naturalnego i powietrza;
 • spadek kosztów utrzymania i eksploatacji budynków, a tym samym uzyskanie optymalnej efektywności kosztowej Wnioskodawcy;
 • wzrost skali wykorzystania OZE co wpłynie na ww. poprawę jakości środowiska oraz wizerunek Wnioskodawcy jako podmiotu przychylnego przyjaznym rozwiązaniom środowiskowym;
 • przystosowanie budynków do zachodzących zmian klimatu, a tym samym wzrost trwałości ich użytkowania;
 • wzrost stopnia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektów;
 • wzrost poziomu życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza i przekazanie do użytku budynków o wysokiej klasie technicznej;
 • wzrost atrakcyjności terenu Miasta Oleśnica poprzez stworzenie lepszych warunków do wypoczynku, życia i inwestycji (poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków edukacyjnych oraz stworzenie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, których specyfika działalności wymaga określonych warunków środowiskowych).

Przedmiotowy projekt obejmuje realizację prac termomodernizacyjnych na 4 budynkach użyteczności publicznej o charakterze edukacyjnym zlokalizowanych w Oleśnicy:

Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. św. Jadwigi 1a, Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Paderewskiego 2 oraz budynku głównym i biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Krajowej 47. Realizacja inwestycji będzie miała na celu poprawę efektywności energetycznej ww. obiektów skutkującej wzrostem oszczędności w zakresie zużycia energii oraz pozytywnym wpływem na środowisko poprzez ograniczenie emisji CO2 i pyłów PM10. Aspekt korzystnego oddziaływania na środowisko zostanie dodatkowo wzmocniony poprzez montaż urządzeń umożliwiających pozyskiwanie zielonej energii z OZE w każdym z ww. budynków. Zakres przewidzianych działań oraz rozwiązań technologicznych jest zgodny ze sporządzonymi audytami energetycznymi oraz każdorazowo z najkorzystniejszymi wariantami usprawnień przedstawionymi w dokumentach.

Łączny zakres rzeczowy inwestycji obejmie prace związane z modernizacją instalacji wewnętrznej C.O., modernizacją instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej (cwu), ociepleniem dachów, stropodachów i ścian oraz wymianą stolarki drzwiowej i okiennej. Dobór poszczególnych prac budowlanych zmniejszających energochłonność danego budynku został dopasowany do jego faktycznych potrzeb termomodernizacyjnych stwierdzonych na podstawie wizji lokalnych przeprowadzonych na obiektach. Dodatkowo 3 budynki objęte wsparciem w ramach projektu zostaną również wyposażone w dodatkowy systemy zarządzania energią (poza istniejącymi w postaci zaworów termostatycznych we wszystkich budynkach), które zapewnią jej racjonalne gospodarowanie oraz dostosowanie temp. wewnętrznej obiektów do warunków zewnętrznych. Tym samym wytwarzana po wdrożeniu inwestycji ilość ciepła będzie współmierna do potrzeb grzewczych budynków. Przedsięwzięcie bezpośrednio wynika z zapisów PGN obowiązującego dla obszaru realizacji projektu i przyczynia się do osiągnięcia nakreślonych w nim celów związanych z ograniczeniem emisji CO2 i zużycia energii oraz zwiększonym wykorzystaniem OZE.

 • Okres realizacji: 2016-2018
 • Wartość projektu: 4 702 415,23 PLN

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – 2014-2020:

 • 3 997 052,95 – wkład Unii Europejskiej
do góry