• język migowy
  • BIP

E-Urząd

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Urząd Miasta Oleśnicy od lat udostępnia swoim klientom możliwość załatwienia wielu spraw zdalnie, bez potrzeby przychodzenia do siedziby Urzędu, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (środek komunikacji elektronicznej udostępniony na ePUAP).

Przyjmowanie wniosków odbywa się za pośrednictwem platformy ePUAP.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

Urząd Miasta Oleśnicy przyjmuje wnioski złożone za pośrednictwem formularzy opublikowanych na platformie ePUAP. W zależności rodzaju  wniosku, złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Jak założyć konto na ePUAP
W celu skorzystania z usług elektronicznych świadczonych poprzez ePUAP konieczne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W tym celu należy przejść na platformę ePUAP, zapoznać się z pomocą dotyczącą zakładania konta oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji.

Konto na ePUAP - kliknij aby przejść na platformę ePUAP 

Podpisywanie dokumentów
Dokumenty elektroniczne wysyłane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w sprawach wymagających podpisu,  muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisu:

  • płatnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z dostawców usług certyfikacyjnych
  • darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

Punkt Potwierdzania profili zaufanych:

Urząd Skarbowy w Oleśnicy, Urząd Gminy Oleśnica, ZUS Inspektorat w Oleśnicy

Skrzynka podawcza jest jedynym kanałem do komunikacji elektronicznej Interesanta z Urzędem.
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF a dopuszczalny format kompresji - ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Miasta Oleśnicy drogą elektroniczną.

epuapepuap1

Kategoria: Karty usług [27]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-08 Zwrot opłaty skarbowej.pdf
ilość pobrań: 2471
Zwrot opłaty skarbowej.pdf 29.03KB zobacz
pdf 2020-09-08 Zgłoszenie urodzenia dziecka.pdf
ilość pobrań: 3620
Zgłoszenie urodzenia dziecka.pdf 44.34KB zobacz
pdf 2020-09-08 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.pdf
ilość pobrań: 1792
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.pdf 36.86KB zobacz
pdf 2020-09-08 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
ilość pobrań: 2159
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf 31.65KB zobacz
pdf 2020-09-08 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf
ilość pobrań: 2336
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf 38.17KB zobacz
pdf 2020-09-08 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf
ilość pobrań: 1785
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf 38.11KB zobacz
pdf 2020-09-08 Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy.pdf
ilość pobrań: 1818
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy.pdf 33.75KB zobacz
pdf 2020-09-08 Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy.pdf
ilość pobrań: 2479
Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy.pdf 33.28KB zobacz
pdf 2020-09-08 Zameldowanie na pobyt stały.pdf
ilość pobrań: 3209
Zameldowanie na pobyt stały.pdf 33KB zobacz
pdf 2020-09-08 Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy.pdf
ilość pobrań: 2479
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy.pdf 33.12KB zobacz
pdf 2020-09-08 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy.pdf
ilość pobrań: 2755
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy.pdf 33.05KB zobacz
pdf 2020-09-08 Wymeldowanie z pobyt stałego lub pobytu czasowego.pdf
ilość pobrań: 2061
Wymeldowanie z pobyt stałego lub pobytu czasowego.pdf 31.29KB zobacz
pdf 2020-09-08 Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywne.pdf
ilość pobrań: 2274
Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywne.pdf 32.11KB zobacz
pdf 2020-09-08 Wpisanie do rejestru wyborców.pdf
ilość pobrań: 1854
Wpisanie do rejestru wyborców.pdf 33.53KB zobacz
pdf 2020-09-08 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.pdf
ilość pobrań: 3144
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.pdf 41.47KB zobacz
pdf 2020-09-08 Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf
ilość pobrań: 2062
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf 40.61KB zobacz
pdf 2020-09-08 Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf
ilość pobrań: 1928
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf 43.68KB zobacz
pdf 2020-09-08 Wniosek o udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
ilość pobrań: 3548
Wniosek o udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf 35.95KB zobacz
pdf 2020-09-08 Wniosek o dowód osobisty.pdf
ilość pobrań: 2782
Wniosek o dowód osobisty.pdf 50.28KB zobacz
pdf 2020-09-08 Ustalenie warunków zabudowy.pdf
ilość pobrań: 2549
Ustalenie warunków zabudowy.pdf 35.08KB zobacz
pdf 2020-09-08 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
ilość pobrań: 1938
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf 34.54KB zobacz
pdf 2020-09-08 Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonania robót geologicznych.pdf
ilość pobrań: 1926
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonania robót geologicznych.pdf 35.63KB zobacz
pdf 2020-09-08 Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.pdf
ilość pobrań: 2170
Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora.pdf 34.49KB zobacz
pdf 2020-09-08 Organizacja imprezy masowej.pdf
ilość pobrań: 2188
Organizacja imprezy masowej.pdf 42.31KB zobacz
pdf 2020-09-08 Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.pdf
ilość pobrań: 2787
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.pdf 36.74KB zobacz
pdf 2020-09-08 Dopisanie do spisu wyborców.pdf
ilość pobrań: 2136
Dopisanie do spisu wyborców.pdf 33.61KB zobacz
pdf 2020-09-08 Deklaracje, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
ilość pobrań: 1898
Deklaracje, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf 31.13KB zobacz
do góry