• język migowy
  • BIP

Rachunki bankowe

Rachunki bankowe Urzędu Miasta

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
44 9584 0008 2001 0000 0055 0021

 

Wpłaty z tytułu: 
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 
- dotacji, 
- subwencji
- opłaty za udostępnienie danych osobowych
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
87 9584 0008 2001 0000 0055 0023

 

Wpłaty z tytułu: 
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
- zbycia praw majątkowych, 
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
60 9584 0008 2001 0000 0055 0024 


Wpłaty z tytułu: 
- podatku od nieruchomości, 
- podatku rolnego i leśnego, 
- podatku od środków transportu, 
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
02 9584 0008 2001 0000 0055 0001 

W przypadku podatków każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 32, 798 21 33.


Wpłaty z tytułu:

- zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
74 9584 0008 2001 0000 0055 0063

 

Wpłaty z tytułu:
-opłaty targowej,
-opłaty za udzielenie licencji
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
04 9584 0008 2001 0000 0055 0062
 
 
Wpłaty z tytułu:
- opłaty za wycinkę drzew,
- duplikatu legitymacji szkolnej,
- duplikatu świadectwa szkolnego lub dyplomu,
- opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza,
- kary za nierealizowanie obowiązku szkolnego
należy uiszczać na następujący rachunek bankowy:
47 9584 0008 2001 0000 0055 0064
 

Wpłaty z tytułu wadium w ramach przetargu organizowanego przez UM należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 
54 9584 0008 2001 0000 0055 0035 

 

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy podatnik posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na temat którego informację uzyskać może bezpośrednio w pokoju 24 oraz 25 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (71) 798 21 31, 798 21 85.

 

do góry